Брокерські послуги

В рамках договору на брокерське обслуговування «К2 Інвест» пропонує наступні послуги:

 • виконання заявок на купівлю або продаж акцій чи облігацій на організованому ринку (ПАТ “Українська біржа” та інші торгові майданчики за найкращими цінами);
 • виконання замовлень на купівлю / продаж акцій, облігацій, векселів та інших цінних паперів на неорганізованому ринку;
 • придбання акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних та юридичних осіб для формування великих пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;
 • придбання цінних паперів в інтересах клієнта на аукціонах ФДМУ;
 • організація та реалізація складних торгових стратегій в інтересах клієнта.

Депозитарні послуги

Компанія «К2 Інвест» надає такий комплекс депозитарних послуг:

 • відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
 • внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
 • облік прав на цінні папери;
 • видача виписок з рахунку в цінних паперах;
 • відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
 • проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
 • проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
 • надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
 • надання інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
 • надання інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про провед ення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів).

15.10.2020

До уваги юридичних та фізичних осіб - клієнтів ТОВ «К2 ІНВЕСТ»

Шановні клієнти!

Висловлюємо Вам нашу повагу та інформуємо, що на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA); Наказу Міністерства фінансів України №496 від 12.08.2020 року «Про затвердження Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) та Розпорядження НКЦПФР «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов'язані виконувати обов'язки фінансових агентів» від 18.09.2020 року просимо Вас у строк до 30 жовтня 2020 року завантажити, заповнити, підписати та передати нам у будь-який зручний для Вас спосіб анкети для визначення податкового резидентства:

АНКЕТА юридичної особи

АНКЕТА фізичної особи

Копії повідомлень Акціонери відповідного Акціонерного товариства, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються в ТОВ «К2 ІНВЕСТ» на підставі Договору з емітентом (відповідним Акціонерним товариством), можуть отримати за місцезнаходженням Депозитарної установи.


Консалтингові послуги

Корпоративне право:

 • вибір оптимальної структури та форми власності;
 • приведення установчих документів та внутрішніх положень у відповідність до чинного законодавства;
 • зміна форми випуску акцій (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства");
 • консультування та допомога у вирішенні корпоративних конфліктів;
 • захист інтересів акціонерів;
 • захист ворожих поглинань;
 • залучення додаткових ресурсів;
 • проведення реорганізації підприємств.

Робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю

Рівень дебіторської та кредиторської заборгованості значний вплив на показники ліквідності підприємства, як наслідок, на його інвестиційну привабливість та здатність залучати кошти на фінансовому ринку.

«К2 Інвест» може надати Вам допомогу у вирішенні наступних завдань:

 • повернення дебіторської заборгованості;
 • реструктуризація кредиторської заборгованості;
 • погашення кредиторської заборгованості на більш вигідних умовах;
 • зменшення заборгованості шляхом організації заліку вимог.

Корпоративні фінанси

Злиття та поглинання

У сфері злиттів поглинань «К2 Інвест» пропонує наступні послуги:

 • пошук привабливих для інвестування;
 • проекти створення нового бізнесу;
 • придбання працюючого бізнесу;
 • отримання контролю над активами (земельна ділянка, нерухомості, виробничі потужності) через корпоративні права або боргові зобов'язання.
 • детальний аналіз підприємства - придбання (due diligence);
 • збір та аналіз про фінансово-господарську діяльність підприємства, структуру його акціонерного капіталу, операцій з його цінними паперами;
 • визначення інвестиційної вартості та оцінка можливостей його придбання;

Безпосереднє здійснення угод по злиттю поглинанню

 • консолідація контрольних пакетів шляхом скупки акцій як у дрібних власників (працівники, пенсіонери, учасники сертифікатних аукціонів), так більших (менеджмент, портфельні інвестори);
 • продаж власних клієнтських пакетів акцій: контрольних блокуючих пакетів стратегічному інвесторові чи міноритарних пакетів власникам контрольного пакета або менеджменту;
 • структурування та виконання угод з придбання великих пакетів акцій (забезпечення документообігу, розробка механізмів придбання, способів фінансування розрахунків за угодою, що гарантує оплату та / або закріплення права власності);
 • отримання дозволів Антимонопольного Комітету України на придбання великих пакетів акцій.

Залучення капіталу

Залучення капіталу в Україну завжди було не простим завданням, рішення якої часто ключовим для розвитку, а й збереження бізнесу. Ми допоможемо Вам вибрати оптимальну стратегію фінансування з урахуванням реалій, в яких працюють українські компанії. Наші допоможуть визначити найбільш підходящий спосіб залучення акціонерного або боргового капіталу. Компанія «К2 Інвест» може запропонувати Вам наступні варіанти залучення коштів:

 • випуск та публічне розміщення акцій;
 • приватне розміщення акцій;
 • продаж пакета акцій стратегічному інвесторові;
 • випуск розміщення облігацій;
 • поповнення оборотних коштів за рахунок використання векселів;
 • залучення кредитів банків та інших фінансових інститутів.

Залогом успеха в привлечении капитала группой «К2 Инвест» является широкий круг клиентов компании, среди которых мощные институциональные и частные инвесторы.

Інвестиційний консалтинг

Послуги надаються в сфері інвестиційного консалтингу:

 • консалтинг в області законодавства та оподаткування з усіх питань, пов'язаних з випуском та обігом цінних паперів;
 • допомога в акціонерних спорах. Захист інтересів акціонерів. Консультації з корпоративного права. Організація проведення загальних зборів акціонерів за потрібним сценарієм, в т.ч. - конфліктних;
 • первісне наведення порядку на контрольованих підприємствах в інтересах власника: створення зручної системи корпоративного управління, розробка нових установчих документів та внутрішніх положень, інвентаризація активів аналіз структури грошових потоків;
 • комплексна реструктуризація підприємств: перерозподіл структури активів грошових потоків пов'язаними особами з метою підвищення фінансової ефективності та зменшення вразливості бізнесу ворожого поглинання.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати, звернувшись за телефонами:
+38 (044) 251-47-89

© K2 Інвест, 2020