Депозитарнi послуги

Компанія «К2 Інвест» надає такий комплекс депозитарних послуг:

  • відкриття/закриття рахунку в цінних паперах;
  • внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах;
  • облік прав на цінні папери;
  • видача виписок з рахунку в цінних паперах;
  • відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах депонента;
  • проведення операції блокування/розблокування цінних паперів на рахунку у цінних паперах депонента;
  • проведення операції списання/зарахування/переказу прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах депонента;
  • надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування ним переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;
  • надання інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);
  • надання інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про провед ення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів)

                   

 З 17 липня 2017 року внесено зміни до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами.     

 

                                           Положение о депозитарной деятельности депозитарного учреждения                              

                                Договор об обслуживании счета в ценных бумагах (публичная оферта) 
                                Информация для депонентов 

                                Информация для эмитентов ценных бумаг 

                        

                                Договор об обслуживании счета в ценных бумагах (публичная оферта) 
                                Информация для депонентов 

                                Информация для эмитентов ценных бумаг